Toepassingen
Toepassingen
Toepassingen van SAT1
Met vliegtuig- en satellietwaarnemingen kan in één oogopslag het overzicht van een situatie worden verkregen. Beslissingen die vanuit dit overzicht worden genomen zijn beter. Dat geldt voor het handhaven van regels en het formuleren van beleid, maar ook voor het maken of bijhouden van een kaart. Daarmee zijn de inhoudelijke toepassingen van SAT1 genoemd.

Natuurlijk wordt het materiaal ook erg veel gebruikt in reclame-uitingen, grafische vormgeving e.d. SAT-producten zijn door de snelle beschikbaarheid, het detail, het historisch archief, enz. een uniek hulpmiddel voor het verkrijgen van het overzicht.

Satellietopnamen verschillen in technisch opzicht van luchtopnamen (zie technische informatie). Het resultaat is dat een SAT1 opname veel meer informatie bevat dan een luchtfoto en die informatie is bovendien digitaal. Bovendien bedekt één SAT1-opname al minimaal 60.000 ha, maar in de praktijk is dat vaak 100.000 of zelfs 400.000 ha. Daardoor kunnen met SAT1 opnamen andere dingen gedaan worden dan met luchtfoto 's. Tijdrovende interpretaties en kostbare cartografie kunnen worden aangevuld door semi- en geheel geautomatiseerde methodes om de voor u belangrijke informatie uit de opname te halen. Deze methoden leiden tot grote besparingen en versnelling in de bijhouding en actualisatie van kaarten en kaartbestanden. Op deze bladzijden wordt hiervan een aantal voorbeelden getoond. Ook op de site van NEO treft u voorbeelden aan.

Oppervlaktewaterkaarten en slootschouw
Voor waterschappen hoort de oppervlaktewaterkaart correct en actueel te zijn. Voor een deel van de waterschappen is dat inmiddels met SAT1-beelden op een snelle en kosteneffectieve manier gebeurd. Ook voor de bijhouding worden in abonnementsvorm nu contracten afgesloten.

Binnen enkele weken nadat een opname is gemaakt kan een bijgewerkt bestand worden opgeleverd. Uit de met SAT1 gemaakte oppervlaktewaterkaart worden sinds kort ook hartlijnenkaarten gemaakt. Die hartlijnenkaarten worden vervolgens gebruikt om allerlei hydraulische eigenschappen (diepte/breedte/profiel/enz.) aan te koppelen.

In de praktijk verandert er ieder jaar toch veel aan de ligging van waterlopen, door verlegging van bruggen en duikers, door stedelijke groei, maar ook door slootdemping. Soms zijn deze aktiviteiten niet goed gevolgd en soms zijn ze illegaal. In ieder geval kunnen de mensen die de sloten schouwen erg worden geholpen met de informatie waar wel iets verandert én de zekerheid dat er in andere gedeelten niets is gewijzigd. In de illustratie is het water uit de GBKN vergeleken met het water op de SAT1 opname. Het verdwenen water is rood ingekleurd, het nieuwe water is groen ingekleurd en het ongewijzigde water blijft blauw. Zie de illustraties door op de figuren te klikken (50% verkleind).



Mutaties van gebouwen
Het detail op de SAT1 opnamen met een pixelgrootte van 1 * 1 meter maakt het mogelijk om gebouwen goed te herkennen. Indien een SAT1 opname met een topografische kaart zoals een GBK vergeleken wordt, vallen de verschillen direct op. Ook kunnen mutaties aan gebouwen (aanbouw of afbraak) worden geconstateerd. Met de pixelgrootte van 75 cm * 75 cm meter garandeert NEO dat aanbouwen die groter zijn dan 10 m2 met meer dan 95% zekerheid worden opgemerkt (voor zover die zich die niet onder een groene boom bevinden).

Indien de analyse wordt gedaan door SAT1-beelden uit 2 jaren met elkaar te vergelijken worden de herkenbare objecten nog aanmerkelijk kleiner. Ook hier geldt weer dat het signaal er is iets aan dit gebouw verandert, aanleiding kan zijn voor het bijwerken van een kaart, maar evenzeer is het waardevolle informatie voor de WOZ-inspectie en voor Bouw- en Woningtoezicht, enz. Voor iedere afzonderlijke gebruiker kan de mutatie- informatie optimaal worden aangeleverd. Zowel in de vorm van de tekst Seringweg 23, nieuwe aanbouw achter het huis, als in de vorm van een co-ordinaat, een polygoon en een symbool in een GIS-of CAD-bestand. Door deze zeer gedetailleerde informatie te aggregeren kan hij ook worden gebruikt in de bijhouding van allerlei thematische kaarten en bijvoorbeeld de clutter, die in de mobiele telefonie wordt gebruikt.

Op de eerste figuur ziet u gedeelten van boerderijen die niet in de GBKN zijn opgenomen. In de tweede figuur zijn mutaties in bebouwing in Haarlem aangegeven. Het aantal mutaties is representatief voor hetgeen normaal bij een eerste signaleringsronde wordt gevonden. Bij herhalingen daalt het aantal signalen natuurlijk tot het niveau van de bijvoorbeeld jaarlijkse veranderingen (4-10% per jaar in een stedelijk gebied is normaal).



Bijhouding van wegenbestanden

Wegenkaarten zijn vaak gespecialiseerde kaarten. Om de geometrie van de wegenbestanden te toetsen op actualiteit en aan te passen zijn SAT1 opnamen bijzonder geschikt. Er worden geen wegen over het hoofd gezien en ook informatie over wegindeling en rijstroken is redelijkerwijs op te nemen.

In de voorbeelden is een wegenbestand als overlay weergegeven in het blauw, de correcties zijn aangegeven in de overige kleuren. Bijvoorbeeld in de autonavigatie worden gebieden toch regelmatig in het veld geïnventariseerd. Alleen al door de informatie aan te bieden waar met zekerheid niets is verandert kan een grote efficiency slag worden gemaakt.


Monitoring van Natuur
In het natuurbeheer is het volgen van vegetatiepatronen en processen van groot belang om te begrijpen wat voor veranderingen er optreden in een natuurgebied. Of veranderingen nu door de mensen veroorzaakt worden of bijvoorbeeld door grazende dieren, of door natuurlijke successie, met SAT1 beelden kunnen deze veranderingen snel en doeltreffend in beeld worden gebracht. De veranderingen kunnen met het oog worden gesignaleerd, maar kwantificering in digitale beeldanalyse is ook een goede mogelijkheid. In het duingebied op de foto komen stuifplekken waarvan op SAT1 opnamen heel goed is te volgen of ze bijvoorbeeld groter worden (recreatiedruk) of juist kleiner (konijnenziekte).



Groenbeheer
NEO heeft methoden ontwikkeld om met behulp van SAT1 beelden heel actuele informatie te produceren van bomen/heesters/straatbeplanting, enz. zoals op de bijgevoegde illustraties te zien is. Natuurlijk is lang niet altijd het verschil tussen een eik en een beuk te zien uit de satelliet, maar het materiaal is juist bedoeld om controles uit te oefenen op bestaande bestanden en verschillen te constateren met de bestaande informatie. Heel gerichte veldinventarisaties kunnen dan leiden tot noodzakelijke maatregelen in beheer en onderhoud.


De glazen steden

De tuinbouw behoort tot de meest dynamische grondgebruikers van Nederland. Jaarlijks wordt een aanzienlijk deel van de kassen opnieuw gebouwd, verplaatst, enz. het is voor de beheerders van deze processen in de gemeente, de Provincie en de landelijke overheid van groot belang de veranderingen te signaleren. Kassen in 1996 (luchtfoto) en op SAT1 in 2000.


Waterkeringen
De inspectie van waterkeringen is een intensief proces. Met SAT1 beelden is de efficiency van dat werk weer enorm te vergroten door de inspectie te beperken tot die plekken waarvan bekend is dat er wat aan de hand is én de plekken waar op de SAT1 beelden te zien is dat er wat verandert. In de handhaving ten aanzien van bebouwing (zonder vergunning) op de dijk heeft SAT1 zijn sporen al ruim verdient.



Overige toepassingen
Natuurlijk zijn er nog legio andere toepassingen. In een lijstje:
  • Parkeersituaties
  • Milieudelicten
  • WOZ registraties
  • Herinplantverplichtingen
  • Teeltvrije zones
  • Kapvergunningen
  • Fileproblematiek
  • Enzovoort.